Emulgatori, skraćeno E, predstavljaju većinom proizvode od svinjskog mesa, tj. svinjskih otpadaka (njuške, papci, uši, dlake i sl.), dok je manji broj proizveden od biljnih proizvo­da kao što su soja lecitin, ali se oni daleko manje koriste

Emulgatori se koriste u prehram­benoj industriji, a uloga im je da po­vežu dvije ili više prehrambenih kom­ponenti u jednom proizvodu živežnih namirnica industrijskog porijekla, npr. u gulašu, pašteti, bez obzira od kog su mesa, kao i kobasice, viršle, pavlake, industrijski kajmak, razni sirevi, čoko­lade, eurokremovi i drugi proizvodi od kakaoa, bombone, vafl proizvodi, mar­garin, biljna mrs, marmelade, džemo­vi, sve vrste pakovanih supa, (kocka ili suhe tvari), biljno maslo, majoneza i svi drugi idustrijski proizvodi koji se sastoje od dvije ili više prehrambenih komponenti. U slijedećem prikazu da­jemo samo neke od mnogobrojnih, za muslimane, zabranjenih emulgatora, koji se koriste u prehrambenoj indu­striji.

Zato kada kupujete neki prehram­beni proizvod industrijskog porijekla, nastojte da saznate sastav proizvoda na ambalaži. Ukoliko se na ambalaži nalazi upisana neka od navednih ši­fri, znajte da sigurno jedete proizvod izmješan sa svinjetinom. Uz navedeno potrebno je znati, da ukoliko se u proi­zvodu za ljudsku ishranu nalazi makar i najmanja količina svinjskog mesa, masti, želatina, ili bilo kog proizvoda od svinjetine, po islamskim propisima, takva hrana je muslimanima strogo zabranjena.

Govoriti o samoj štetnosti svinjeti­ne nije tema ovog kratkog priloga, jer to je manje-više poznato svakom mu­slimanu, koji su se o tome upoznali preko Kur'ana i Sunneta, već da upo­zori svakog do koga dođe ovaj tekst da razmisli o ovome i da vodi računa o svojoj ishrani, jer ako je hrana čista, či­sta je i krv, a zdrava krv je preduslov da cijeli organizam bude zdrav. Neka nas ne iznenadi velika pojava bolesti koje se javljaju kao što su tumori i sl. U veli­koj mjeri uzrok tih bolesti je nezdrava ishrana.