SABAH NAMAZ
Priredio: N. S.
 
 
Vrijeme sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca. Sabahski namaz se klanja u dva dijela. Prva klanjamo dva rekata Sunneta, a  potom dva rekata farza (Fard).
 
SABAHSKI SUNET

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNETIL-FEDŽRI, EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER! alt

 
alt

SUBHANE KELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DŽEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE.

E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADŽIM
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL-HAMDU LI-LLAHI RABBIL-ALEMIN.
ER-RAHMANIR-RAHIM, MALIKI JEVMID-DIN
IJJAKE NA'BUDU VE IJJAKE NESTE'IN
IHDINES-SIRATAL-MUSTEKIM,
SIRATAL-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM,
GAJRIL-MAGDUBI' ALEJHIM VE LED-DALIN

TEBBET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB
MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB
SEJASLA NAREN ZATE LEHEB
VEMRE E TUHU HAMMA LETEL HATAB
FI DŽIDIHA HABLUM MIMMESED
 

Kad se sve ovo prouči onda izgovarajući ALLAHU EKBER, sagnemo se na ruku' i izgovorimo 3 puta:

SUBHANE RABBIJEL-AZIM!
 
alt

Zatim, ispravljajući se sa ruku-a, kažemo
SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD
A onda, izgovarajući ALLAHU EKBER, spustimo se na sedždu, pri položaju sedžde treba da se dotiče tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: čelo i nos, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu.


alt


Na sedždi tri puta izgovorimo:
SUBHANE RABBIJEL-EALA!
To je prva sedžda
Zatim se, izgovarajući
ALLAHU EKBER, podignemo s prve sedžde i onda sjednemo, te ote'hirimo, zastanemo sjedeći otprilike koliko 3 sekunde, a onda opet, izgovarajući ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedždu, na kojoj se uči (tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vraćajući se sa druge sedžde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER

ustajemo na drugi rekat


alt


BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-ALEMIN.
ER-RAHMANIR-RAHIM, MALIKI JEVMID-DIN
IJJAKE NA'BUDU VE IJJAKE NESTE'IN
IHDINES-SIRATAL-MUSTEKIM,
SIRATAL-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM,
GAJRIL-MAGDUBI' ALEJHIM VE LED-DALIN
 
KUL HUVALLAHU EHAD
ALLAHUS-SAMED
LEM JELID VE LEM JULED
VE LEM JEKULLEHU KUFUVEN EHAD
 
Onda se sagnemo, pregnemo izgovarajući  ALLAHU EKBER izgovorimo:

alt

Zatim, ispravljajući se sa ruku-a, kažemo

SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD

A onda, izgovarajući
ALLAHU EKBER, spustimo se na sedždu, pri položaju sedžde treba da se dotiče tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: čelo i nos, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu.


alt
Na sedždi tri puta izgovorimo:


SUBHANE RABBIJEL-EALA!To je prva sedžda
Zatim se, izgovarajući ALLAHU EKBER, podignemo s prve sedžde i onda sjednemo, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajući ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedždu, na kojoj se uži isto što i na prvoj sedždi, (tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vraćajući se sa druge sedžde, opet
izgovaramo ALLAHU EKBER
Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, učini ruku, pa dvije sedžde.
Nakon druge sedžde sjedne se na koljena i proučimo:
 
alt

ET-TEHIJJATU
ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN! EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.
 
SALAVATE
ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.
ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.

DOVE
ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR!
RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB!


Zatim se preda Selam:

alt

I to najprije na desnu stranu gledajući u vrh desnog ramena, izgovarajući:
ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH!
Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu gledajući u vrh lijevog ramena izgovarajući:
ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH!

ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKE, JA ZEL-DŽELALI -VEL-IKRAM


Time smo završili sabahski sunnet.

 
SABAHSKI FARD (FARZ)
 
Prije nego što počnu klanjati farz svakog namaza pa i sabahskog žene nisu dužne a muškarci moraju proučiti ikamet koji glasi:
 
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER
EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH,  EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH
EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH, EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH
HAJJEA LESSALAH, HAJJEA LESSALAH
HAJJEA LEL FELAH, HAJJEA LEL FELAH
KAD KAMETIS-SALAH, KAD KAMETIS-SALAH
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER.
LA ILAHE ILLELLAH
 
a zatim zanijetimo sabahski farz riječima:
 
alt

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

alt

SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DŽEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE.


E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADŽIM - BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-ALEMIN.
ER-RAHMANIR-RAHIM, MALIKI JEVMID-DIN
IJJAKE NA'BUDU VE IJJAKE NESTE'IN
IHDINES-SIRATAL-MUSTEKIM,
SIRATAL-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM,
GAJRIL-MAGDUBI' ALEJHIM VE LED-DALIN
 
KUL EUZU BI RABBIL FELEK
MIN ŠERRI MA HALEK
VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB
VE MIN ŠERRIN-NEFFASATI FIL UKAD
VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED
 
alt

Onda se sagnemo, pregnemo izgovarajući  ALLAHU EKBER  3 puta izgovorimo:

SUBHANE RABBIJEL-AZIM!

Zatim, ispravljajući se sa ruku-a, kažemo

SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD

A onda, izgovarajući
ALLAHU EKBER, spustimo se na sedždu, pri položaju sedžde treba da se dotiče tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: čelo i nos, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu.

alt

Na sedždi tri puta izgovorimo:
SUBHANE RABBIJEL-EALA!
To je prva sedžda
Zatim se, izgovarajući
ALLAHU EKBER, podignemo s prve sedžde i onda sjednemo, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajući ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedždu, na kojoj se uži isto što i na prvoj sedž
di, (tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vraćajući se sa druge sedžde, opet
izgovaramo ALLAHU EKBER

ustajemo na drugi rekat i učimo da sebe čujemo


alt


BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-ALEMIN.
ER-RAHMANIR-RAHIM, MALIKI JEVMI-D-DIN
IJJAKE NA'BUDU VE IJJAKE NESTE'IN
IHDINES-SIRATAL-MUSTEKIM,
SIRATAL-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM,
GAJRIL-MAGDUBI' ALEJHIM VE LED-DALIN

KUL EUZU BI RABBIN-NAS
MELIKIN-NAS, ILAHIN-NAS
MIN ŠERRIL VESVASIL HAN-NAS
ELLEZI JUVESVISU FI SUDURIN-NAS
MINEL DŽINNETI VEN-NAS
 
Onda se sagnemo, pregnemo izgovarajući  ALLAHU EKBER 3 puta izgovorimo:

SUBHANE RABBIJEL-AZIM!
 
alt

Zatim, ispravljajući se sa ruku-a, kažemo
SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD

A onda, izgovarajući
ALLAHU EKBER, spustimo se na sedždu, pri položaju sedžde treba da se dotiče tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: čelo i nos, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu.

alt
Na sedždi tri puta izgovorimo:
SUBHANE RABBIJEL-EALA!
To je prva sedžda
Zatim se, izgovaraju
ći ALLAHU EKBER, podignemo s prve sedžde i onda sjednemo, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajući ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedždu, na kojoj se uži isto što i na prvoj sedždi, (tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vraćajući se sa druge sedžde, opet
izgovaramo ALLAHU EKBER

zauzmemo sjedeći položaj po propisu i učimo:
 
alt


ET-TEHIJJATU

ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN! EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.
SALAVATE
ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.  ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.
DOVE
ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR! RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB!

Zatim se preda Selam:

alt

I to najprije na desnu stranu gledajući u vrh desnog ramena, izgovarajući:
ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH!
Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu gledajući u vrh lijevog ramena izgovarajući:

ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH!


ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKTE, JA ZEL-DŽELALI -VEL-IKRAM

Tako smo završili i sabahski farz a time i klanjali sabah namaz.Kada smo klanjali sabahski farz i predali selam lijepo je proučiti
 
ZIKR, DOVU i TESPIH
 
ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM
EUZUBILLAHI MINEŠEJTAN NIR-RADŽIM
BISMILLA HIR-RAHMAN  NIR-RAHIM
ALLAHU LA ILAHE ILLA HU EL HAJJUL KAJJUM. LA TE' HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZELLEZI  JEŠFE'U  INDEHU ILLA BI IZNIH. JA' LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ' IN MIN ILMIHI ILLA BIMA ŠA'E. VESIA KURSIJJUHUS-SEMAVATI VELERD.  VE LA JE 'UDUHU  HIF ZUHUMA VE HUVEL ALIJJUL AZIM (ajetul kursija)
 
 
Zatim uzmemo TESPIH i proučimo slijedeće:
alt
JA RABBI ZELDŽELALI SUBHANALLAH-  (33 PUTA  SUBHANALLAH)
SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (33 X EL HAMDU LILLAH)
RABBIL ALEMINE TEALA ŠANUHU ALLAHU EKBER- (33 X  ALLAHU EKBER)
 
Poslije tespiha proučimo slijedeće:
LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH  LEHUL MULKU  VE LEHUL  HAMDU VE HUVE ALA KULLI  ŠEJ' IN KADIR
VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN  LIL ALEMIN
 
Dignemo ruke spram prsa i učimo slijedeću dovu:
 
alt
 
EUZU BILLAHI MINEŠ- ŠEJTAN NIR-RADŽIM
BISMILLA HIR-RAHMAN NIRRAHIM
El hamdu lillahi  rabbil alemin vessalatu vessalamu ala sejjidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edž mein.  Allahumme rabbena tekabbel minna hazihis-salate kema tekabbelte min ibadikes-salihin. Allahumme rabbena atina fid-dun ja haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben-nar. Rabbenag fir lena ve li vali dina ve li ustazina ve li mešaji hina ve li džemi- il -mu’ minine vel mu’ minati vel muslimine vel muslimati el ahjai  minhum vel emvat- bi rahmetike ja erhamer-rahimin. Subhane rabbike rabbil  izzeti amma jesifun ve selamun alel murselin vel hamdu lillahi rabbil alemin-El- Fatiha!