altČovjek postaje vjernik potpunim prihvatanjem u potpunosti dva šehadeta i njihovim javnim izgovaranjem. Riječima: "ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu" pristupa se u vjeru Islam i time čovjek praktično postaje musliman, odnosno vjernik. Doslovno značenje riječi "la ilahe illellah" jeste: "nema drugog istinskog boga pored Allaha?. A onaj ko izgovori ovaj prvi šehadet mora da porekne sva druga božanstva osim Allaha. Uzvišeni Allah kaže: "Znaj da nema boga osim Allaha." (Muhammed 19) Znači, ustvrditi da je jedino Allah Bog i poreći sva druga lažna božanstva jeste značenje prvog dijela šehadeta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko kaže da nema drugog boga osim Allaha, i u tome bude iskren, ući će u Dzennet."[4]

 

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, trinaest je godina u Mekki proveo pozivajući Arape u prihvatanje riječi "la ilahe illellah." Govorili su: "Jedan bog, ovo do sad nismo čuli." To govore zato što su oni dobro razumjeli značenje ovih riječi, te da onaj ko ih izgovori i prihvati mora napustiti sve dotadašnje bogove kojima su se klanjali, što je bilo veoma teško. Uzvišeni Allah za njih kaže: "I oni će toga Dana zajedno na muci biti, jer mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti. Kad im se govorilo: "Samo je Allah Bog! - oni su se oholili i govorili: "Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?"

 

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko ustvrdi da: Nema božanstva mimo Allaha, njegova su imovina i život zaštićeni."[5] Hadis je potpuno jasan u definisanju stava da srce mora poreći sva druga božanstva i biti čisto od bilo kakve primjese. "La ilahe illellah" oslonac je čovjekova Islama. To je metod ispravnog zivota, a on se može ostvariti samo ako se sve vrste ibadeta posvete jedino Allahu, te prihvatanjem obreda i zakonodavstva koje je On objavio, a odbacivanjem svih drugih ljudskih zakona.

 

Drugi dio šehadeta "Muhammedun resulullah" znači vjerovati da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslan od Uzvišenog Allaha i potvrđivati sve ono sa čim je poslan. Njemu se povinovati u naredbama i kloniti se onoga od čega nas on odvraća. Zatim obožavati Allaha na način na koji je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio i vjerovati da je on bio čovjek, Allahov rob i Poslanik. Zato je i rekao: "Ne uzdižite me na stepen na koji su kršćani uzdigli Isa'a, sina Merjemina. Ja sam samo rob. Recite: "Allahov rob i poslanik."[6] Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, sam sebi niječe bilo kakav stepen i tretman iznad običnog čovjeka, i to zahtijeva od nas, upravo zbog toga da ne bismo i mi kao i kršćani pripisali Allahu druga.

 

To bi ukratko bilo značenje dva šehadeta s kojima čovjek ulazi u Vjeru i postaje musliman.