altVrijeme je najneuhvatljivija misterija univerzuma. Niko ne zna šta je stvarno vrijeme. Albert Ajnštajn je rekao da je vrijeme ono što mi mjerimo sahatima. Vrijeme prolazi sporo pri velikim brzinama kretanja, a zaustavlja se na brzini svjetlosti. Vrijeme ima pravac, ono se uvijek kreće prema budućnosti. Mi vidimo kišu kako se spušta s neba, kako ljudi stare, kako umiru. Nikada ne vidimo da se razbijena čaša vraća u nerazbijeno stanje, ili da se neko vraća iz mrtvih. Fizičari kao Tomas Gold i Stiven Hoking pretpostavljaju da će se vrijeme obrnuti kada kosmos počne da se skuplja. Neki ajeti Kur’ana sugestiraju da će jednoga dana početi kontrakcija univerzuma i da će tada početi Sudnji dan.

 

“Dan kad savijemo nebo kao motanjem svitka za knjige. Kao što smo počeli prvo stvaranje, ponovićemo ga. Obećanje je na Nama. Uistinu, Mi ćemo biti Izvršitelji.”

(Kur’an , 21:104)

 

U gornjem ajetu sažimanje kosmosa upoređeno je sa motanjem svitka za knjigu. To je trenutak kada bi se vrijeme moglo povratiti. Povratak vremena bi uzrokovao da ljudi ustanu iz svojih mezara i ponovo ožive. Svaki događaj bi se ponovo zbio u vremenu.

 

 

“I nema ništa skriveno na nebu i Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.” (Kur’an, 27:75)

 

Kako bi se historija Zemlje odvijala unazad, narodi bi se vraćali jedni za drugim. Sva dobra i zla djela, kako individua, tako i naroda, postala bi sasvim očita, kako bi vrijeme teklo unazad.

 

“ I vidjet ćeš svaki ummet - klečat će - svaki ummet će biti pozvan knjizi svojoj: “Danas ćete biti plaćeni za ono šta ste radili.” (Kur’an, 45:28)

 

Tok vremena unazad učinio bi da ljudi vide šta su ranije uradili. Ono neće imati kontrolu nad svojim rukama, nogama, ustima i očima. Sve dobre i loše stvari, koje su ranije učinili ponovo će učiniti. U tom smisu ruke, noge, itd. postaće svjedoci protiv njih pred Allahom i svim melecima. Oni neće biti u stanju poreći ništa od lošega što su učinili.

 

“Na Dan kad protiv njih budu svjedočili jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove, o onom šta su radili.” (Kur’an, 24:24)

 

“Uistinu, Mi vas upozoravamo kaznom bliskom, na Dan kad vidi čovjek šta su unaprijed poslale ruke njegove i rekne nevjernik:“O da sam prašina!” (Kur’an, 78:40)

“ I kad se poslanicima vrijeme odredi.” (Kur’an, 77:11)